Privacyverklaring

Zuid-Limburg Taxaties hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Zuid-Limburg Taxaties houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
-Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Zuid-Limburg Taxaties is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten (offerte- en contactaanvraag)
Persoonsgegevens van klanten (offerte- en contactaanvraag) worden door Zuid-Limburg Taxaties verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- het verstrekken van de door u gevraagde informatie/offerte.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- het door u ingevulde aanvraag- en/of contactformulier op onze website.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Zuid-Limburg Taxaties de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- voornaam;
- tussenvoegsel;
- achternaam;
- (zakelijk) telefoonnummer;
- (zakelijk) e-mailadres.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten (taxatie-aanvraag)
Persoonsgegevens van klanten (taxatie) worden door Zuid-Limburg Taxaties verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- administratieve doeleinden;
- communicatie over de opdracht;
- het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- de overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Zuid-Limburg Taxaties de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- voornaam;
- tussenvoegsel;
- achternaam;
- adres en woonplaats;
- (zakelijk) telefoonnummer;
- (zakelijk) e-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Zuid-Limburg Taxaties opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode van maximaal 20 jaar (i.v.m. de beroepsaansprakelijkheidsverzekering).

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
- het verzorgen van de (financiële) administratie;
- het digitaal kunnen opstellen van taxatierapporten;
- het beheer van onze website.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Cookies
Zuid-Limburg Taxaties maakt gebruikt van cookies (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om gegevens op te slaan en om te analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. Cookies worden onder andere gebruikt voor statistieken via Google Analytics zodat de website constant verbeterd kan worden en het opslaan van persoonsgegevens voor het gebruiksgemak.

Het is mogelijk om cookies uit te zetten. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op deze (en andere) websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Zuid-Limburg Taxaties bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
- alle personen die namens Zuid-Limburg Taxaties van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
- we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
- wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
- we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
Zuid-Limburg Taxaties
Betsy Perklaan 32 
6301 ZP Valkenburg Lb
info@ZuidLimburgTaxaties.nl